Our Services

VIEW DEMO

Call 02-115-9907

E-mail Marketing Price List

ค่าบริการรายครั้ง (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งเป็นครั้งคราว)

จำนวนอีเมลล์ ราคา (Baht/address) ระยะเวลาการส่ง
1,000 - 2,000 0.95 1 day
2,001– 5,000 0.9 2 day
5,001 – 10,000 0.8 3 day
10,001 – 25,000 0.7 5 day
25,001 – 50,000 0.6 10 day
50,001 – 100,000 0.5 20 day
100,001 – 500,000 0.4 45 day
500,001 -----> ขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่ 2 month --> ขึ้นไป

ค่าบริการแบบเครดิต 1 ปี (เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการส่งข่าวสารตลอดทั้งปี แต่ไม่มีกำหนดส่งที่แน่นอน)

Qty.(e-mails) ราคาสำหรับลูกค้าส่งเอง (Baht/Plan) ราคาสำหรับผู้ให้บริการส่งให้ (Baht/Plan) Remark*
30,000 15,000 22,500 เครดิตมีอายุการใช้ งาน 1 ปี
70,000 28,000 42,000
110,000 38,500 57,750
250,000 75,000 112,500
500,000 100,000 150,000
700,000 140,000 210,000

Terms and conditions :

 • 1. เนื้อความของ e-mail marketing ลูกค้าต้องสงเป็นไฟล์ .html หรือ ลูกค้าจะสงเป็น Link URL มาก็ได้ค่ะ ถ้าหากลูกค้าจะให้ทางเราออกแบบ E-mail marketing Template ก็สามารถทําได้ค่ะ
 • 2. การออกแบบ e-mail marketing Template ลูกค้าเลือก Template ที่ต้องการจากทีมงาน หรือ ลูกค้ามีแบบ Style E-News ที่อยากได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง สวนของราคาออกแบบขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าค่ะ เริ่มต้น 1 หน้า / 3,000 บาท ค่ะ
 • 3. ลูกค้า ต้องส่งอีเมลของคุณ (ซึ้งต้องเป็นอีเมล์ที่มีตัวตนอยู่จริง) ทาง file excel เมื่อเราได้รับข้อมูลแล้ว เราจะดําเนินการส่ง e-mail ให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กําหนด ต่อจํานวน e-mail ใ นตารางข้างต้นค่ะ
 • 4. นอกจากนี้เรายังมี รายงานผลการส่ง e-mail ให้ลูกค้าอีกด้วยค่ะ เช่น มีกี่คนที่เปิด e-mail ของคุณอ่าน แล้ว
 • 5. การดู report สามารถดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://create.thaienewsletter.com ตาม Username และ Password ที่ทางเราส่งให้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
 • 6. การชาระค่าบริการ ให้ลูกค้าชำระค่าบริการ 70% ก่อนการดําเนินการส่ง e-mail และ ชำระค่าบริการอีก 30% หลังดําเนินการส่ง e-mail เสร็จเรียบร้อย
 • 8. สำหรับบริการแบบเครดิต 1 ปี การชำระค่าบริการให้ชําระเต็มจํานวน ณ วันที่ทําสัญญาว่าจ้าง
 • 9. บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้หากตรวจสอบว่าอีเมล์ที่ลูกค้าสงมาเป็นสแปมหรือเป็นอีเมล์เสีย (การพิจารณาว่าอีเมล์ที่ลูกค้าส่งมาเป็ นสแปมหรือเป็น อีเมล์เสียขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท )
 • 10. หลังจากที่บริษัทสงข้อมูลให้ลูกค้าแล้ว บริษัทจะลบข้อมูลอีเมล์ทันที โดยบริษัทจะไม่เก็บไว้ เพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้า
 • 11. เปิดให้บริการเพื่อตอบสนองด้าน Online Marketing เท่านั้น ห้ามใชเพื่อส่งอีเมล์ขยะ (Junk Mail) ให้กับผู้อื่น หากท่านทําความเสยหายให้กับผู้อื่น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • 12. ขอสงวนสทธิ์ในการงดการให้บริการในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นสวนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม และทางเราไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหาย ใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการละเมิดกับผู้อื่น
 • 13. ห้ามใชข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใชอีเมล์
 • 14. ไม่ขอรับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้ บริการ เพราะเครื่องเซริฟเวอร์อาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด แต่อย่างไรก็ดี ระบบของเราที่ให้บริการกับท่านเป็นระบบที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ้งในภาวะการทํางานปกติจะไม่เกิดความเสียหายใดๆ
 • 15. หากพบว่าทางลูกค้าละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ทางเราขอสงวนสทธิ์ในการระงับการให้บริการกับท่านโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า