Our Services

VIEW DEMO

Call 02-115-9907

Google Map Marketing

ในอนาคต ผู้ใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ต มีแนวโน้มใช้งานด้านบริการบนมือถือ มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิด Application และ Service มากขึ้นตามลำดับเช่นกัน โดยที่ Application ส่วนหนึ่งจะมีการใช้งาน Database ของ Google Map ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ คุณควรจะต้องมีการ เพิ่มข้อมูลทางธุรกิจไว้ใน Google Map ด้วยค่ะ และถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ Agency แล้วห้ามพลาดกับระบบ Coupons ในการทำ Promotion ร่วมด้วยซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้นะค่ะ

" ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการจัดทำ Google Map Marketing รองรับการตลาดในยุคต่อไปในประเทศไทยค่ะ "