Our Services

VIEW DEMO

Call 02-115-9907

Word of Mouth Marketing (WOM Marketing)

เนื่องจากการทำการตลาดออนไลน์ด้าน การสร้างกระแส ในปัจจุบัน อาจจะเกิดผลลัพธ์ทั้งบวกและลบ ดังนั้น ก่อนดำเนินการทีมงานเราจำเป็นต้องได้รับการ Approve จากทางลูกค้าก่อนค่ะ ว่าต้องการให้สร้างกระแสในทิศทางไหนและทางลูกค้าอาจจะต้องยอมรับในอีกด้านหนึ่งไว้ด้วยค่ะ ซึ่งในโลกออนไลน์เราไม่อาจจะควบคุมได้ทั้งหมดค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าทางทีมงานเราจะรักษาภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนเป็นบริษัทเราค่ะ

" การทำงานอย่างมีแบบแผนขั้นตอน, มีลำดับและ Teamwork จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสค่ะ "