View Demo

Call 02-115-9907

Demo Newsletters

E-Newsletter เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาด และทางเทคนิค รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้าน การออกแบบ (Design), การพัฒนา (Development), การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ส่งผลต่อ การเพิ่มและรักษา ฐานลูกค้า (Customer Acquisition and Retention) และอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วน E-Newsletter นี้สามารถติดตามผลได้โดยสะดวกรวดเร็ว คุณสามารถตรวจสอบได้โดยทันทีว่าเมื่อส่ง E- Newsletter ออกไปผู้รับจำนวนเท่าไรเปิดข่าวสารของคุณ ลิ้งค์ใดบ้างที่ถูกคลิ๊ก หรือแม้แต่ใครเปิดลิ้งค์ไหนก็สามารถรู้ได้ในทันทีทันใด เมื่อเปรียบเทียบการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารในแบบเดิมๆกับ เห็นได้ชัดว่า E-Newsletter นั้นช่วยลดต้นทุนการจัดพิมพ์และการจัดส่ง ประหยัดเวลาให้คุณอย่างเหลือเชื่อ เพราะต้นทุนของ E-Newsletter นั้นเทียบได้กับศูนย์