View Demo

Call 02-378-1316

Subscribers

ทุกๆสิ่งที่คุณต้องให้มีผลกับกลุ่มสมาชิกในบัญชีของคุณ จากการเพิ่มรายชื่อสมาชิกทีละคน ไปจนถึงการนำเข้าหลายรายชื่อสมาชิก ใส่รายละเอียดของรายชื่อสมาชิกคนใหม่ และกำหนดว่าให้อยู่กลุ่มสมาชิกไหน คุณสามารถเข้าถึงประวัติของแต่ละรายชื่อสมาชิก รวมทั้งการเปิด การคลิ๊กทั้งหมด และอื่นๆ